OPRICHTING HAERZATHE INVESTMENTS

Haerzathe Investments is op 24 augustus 2004 opgericht en gevestigd in Oldenzaal en Nijmegen. Haerzathe Investments is een organisatie die gespecialiseerd is in het initiëren en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen voor particuliere en institutionele beleggers. De beheeractiviteiten van Haerzathe Investments bestaan uit het beheren van en het directievoeren van niet beursgenoteerde beleggingsinstellingen met een (semi) open of closed end karakter. De beleggingsinstellingen beleggen in vastgoed (of vastgoed gerelateerde producten).

 

Transparant, integer, gedegen en bekwaam


De uitgangspunten van door Haerzathe Investments te initiëren fondsen zijn gebaseerd op transparantie, integriteit, gedegenheid en bekwaamheid.

Bij de communicatie aan de beleggers wordt uitgebreid aandacht besteed aan de kwaliteit van de informatieverstrekking. Op duidelijke en transparante wijze worden de beleggingsproposities van Haearzathe Investments gepresenteerd met als doel de belegger optimaal inzicht te verstrekken. Alle relevante aspecten van de belegging worden uitgebreid behandeld en toegelicht. Opbrengsten, verwachtingen, kosten en vergoedingen worden op een uitermate realistische en toetsbare wijze voorgesteld en periodiek verantwoord richting de beleggers.

Het begrip gedegenheid  komt met name tot uitdrukking in het beleggingsbeleid van de fondsen van Haerzathe Investments. Het beleid is er primair op gericht de portefeuille en de exploitatie dusdanig vorm te geven dat er een optimaal risicorendement verhouding ontstaat voortvloeiende uit onze beleggingsfilosofie.

 

Filosofie


Haerzathe Investments is van mening dat vastgoedbeleggingen onderdeel zouden moeten zijn van iedere goed gespreide beleggingsportefeuille. Door het multidisciplinaire karakter van vastgoedbeleggingen is het mogelijk om voor elk gewenst risicoprofiel een vastgoedbelegging te creëren met haar eigen risico en rendement karakteristieken.

 

Stabiel onderdeel beleggingsportefeuille


Bij Haerzathe Investments hebben we als uitgangspunt dat de door ons geïnitieerde fondsen een stabiel onderdeel van de totale beleggingsportefeuille van de klant dienen te zijn. Dat wil zeggen een zo zeker mogelijk direct rendement uit de exploitatie met waardebehoud van initiële investering. Met dit in het achterhoofd worden de beleggingsfondsen van Haerzathe Investments  gestructureerd en vorm gegeven.

Weloverwogen en met kennis en kunde gestructureerde vastgoedportefeuilles vormen dé basis voor een stabiele vastgoed belegging.

 

Visie


Weloverwogen, met kennis en kunde gestructureerde vastgoedportefeuilles vormen dé basis voor een stabiele belegging. De structuur van onroerendgoedportefeuilles, de opbouw  ervan en de wijze van  financiering zijn in hoge mate medebepalend voor het uiteindelijke te behalen resultaat.

 

Missie


Een integrale en multidisciplinaire aanpak waar kennis van zaken, vaardigheden als mede complementaire kennis de basis vormen van onze onderscheidende vastgoedbeleggingen. Op deze transparante wijze bouwen wij beleggingsfondsen met een solide rendement.

 

Track Record


Haerzathe Investments treedt op als beheerder van Haerzathe Investments I C.V., Haerzathe Investments II C.V., Haerzathe Studentenunits I B.V. en Haerzathe Studentenunits II B.V., Haerzathe Klieverink Startersfonds, FGR Haerzathe Janninkcomplex en FGR Haerzathe Oosterpoort.

Voor de uitgifte van participaties in Haerzathe Investments I C.V. heeft Haerzathe Investments conform de Wet toezicht effectenverkeer (Wte) een vergunning ontvangen van de AFM voor de funding van het participatievermogen. Voor de uitgifte van participaties in Haerzathe Investments II C.V. was Haerzathe Investments vrijgesteld van vergunningplicht vanwege het feit dat de minimale inleg € 50.000 voor Haerzathe Investments II C.V. betrof.

Voor Haerzathe Studentenunits I B.V. en Haerzathe Studentenunits II B.V. geldt dat het prospectus op basis van artikel 5:9 Wft door de AFM is getoetst aan de artikelen 5:13 t/m 5:19 Wft en aan de betreffende artikelen van de Prospectus Verordening (nr. 809/2004). Deze Verordening beschrijft in detail aan welke inhoudelijke vereisten een prospectus moet voldoen.

Voor de uitgifte van obligaties Haerzathe Short Term Fund I B.V. was Haerzathe Investments vrijgesteld van vergunningplicht vanwege het feit dat de minimale inleg voor Haerzathe Short Term Fund I B.V. € 100.000 betrof. Dit laatste is ook het geval voor de minimale participatie van € 250.000 in Haerzathe Klieverink Startersfonds en de deelname in FGR Haerzathe Jannink en FGR Haerzathe Oosterpoort. Beide met een minimale inleg van € 100.000. Voor deze laatste emissies gold overigens wel een meldings- en registratieplicht bij de AFM.

Haerzathe Investments heeft per 6 juli 2005 het initiatief genomen tot oprichting van Haerzathe Vastgoedsatelliet I B.V. Haerzathe Vastgoedsatelliet I B.V. was vrijgesteld van vergunningplicht vanwege het feit dat de minimale inleg € 100.000 betrof. Een zorgvuldig geselecteerd gezelschap van beleggers is hiermee een investeringsmogelijkheid aangeboden met een afwijkend risicoprofiel. Inmiddels is dit Fonds gesloten en is een enkelvoudig rendement behaald van 11,38 % op jaarbasis (voor belasting en voor aflossing).

Haerzathe Short Term Fund I B.V. is in november 2017 afgewikkeld. Hier hebben de beleggers een IRR behaald van 7,65% op jaarbasis.

 

Governance


Sinds de oprichting van Haerzathe Investments volgen wij de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Stichting Transparantie Vastgoedfondsen en de Global Investment Performance Standards (GIPS).

Alle bij Haerzathe Investments direct betrokken personen zijn door de AFM getoetst op deskundigheid en betrouwbaarheid.

Voor de invulling van de bewaarfuncties van haar vastgoedfondsen en de functie van belangenbehartiging van beleggers maakt Haerzathe Investments gebruik van professionele onafhankelijke derden. Op deze wijze wordt de governance structuur zo transparant en krachtig mogelijk ingevuld. Tevens worden de belangen van de investeerders in Haerzathe Investments optimaal geborgd.

Directie

De directie van Haerzathe Investments Beheer B.V. houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de fondsen en de bedrijfsvoering van de Beheerder. Het bestuur bestaat uit volgende personen:

Inschrijven op onze nieuwsbrief

Vul uw emailadres in en blijf op de hoogte van nieuwe investeringsfondsen. Door in te schrijven gaat u akkoord dat u via e-mail updates ontvangt over toekomstige fondsen van Haerzathe Investments.

Uw aanvraag is verstuurd.
Er is een fout opgetreden bij het versturen van uw formulier. Probeert u svp telefonisch contact op te nemen.