Rendement

Het geprognosticeerde exploitatierendement van Haerzathe Investments I CV vóór belastingen bedraagt gemiddeld 11,6% per jaar. Voor zover de vrije cash-flow en/of liquiditeitsreserve het toelaat, zal het Fonds halfjaarlijks een gemiddeld rendement van 7% op jaarbasis aan de participanten uitkeren. Het door het Fonds geprognosticeerde bruto totaal rendement (exploitatieresultaat inclusief netto-verkoopresultaat) komt uit op 15,5% op jaarbasis.

Het Fonds wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het is in beginsel de bedoeling de beleggingshorizon te beperken tot tien jaar. In principe wordt het vastgoed niet eerder dan na zes jaar door het Fonds verkocht, mits de verkoop op dat moment voor de participanten een bevredigend rendement oplevert. De stortingsdatum van de participaties heeft plaats gevonden op 10 december 2004.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.