Rendement

Het door het Fonds verwachte gemiddelde totaal rendement bedraagt 15,6%* per jaar (enkelvoudig vóór aflossing en belasting). Voor zover de vrije cashflow en/of liquiditeitsreserve het toelaat, zal het Fonds halfjaarlijks uitkeren. De geprognosticeerde gelijkblijvende uitkering bedraagt € 1.875 (op jaarbasis) per participatie. Het door het Fonds geprognosticeerde gemiddelde directe exploitatierendement (vóór aflossing en winstuitkering) bedraagt 12,2% op jaarbasis. Het Fonds wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het is in beginsel de bedoeling de beleggingshorizon te beperken tot tien jaar. In principe wordt het vastgoed niet eerder dan na zes jaar door het Fonds verkocht, mits de verkoop op dat moment voor de participanten een bevredigend rendement oplevert. De stortingsdatum van de participaties is gepland op 9 december 2005.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.